Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật Thương mại

http://www.ctet.edu.vn


THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau:
I. ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐĂNG KÝ Dự TUYỂN VIÊN CHỨC
1. Ngườỉ có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, hình thức loại hình đào tạo được đăng kỷ dự tuyển
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên.
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
Những người sau đây không được đăng kỷ dự tuyền
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vỉ dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của - -- Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sờ chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẢN VỀ VÀN BẰNG, CHỨNG CHỈ
- Đáp ứng yêu cầu tuyển dụng theo vị trí tuyển dụng (tại bảng Phụ lục ỉ);
- Có chứng chì ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư sô 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bạc dùng cho Việt Nam;
- Có chứng chì tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cùa Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chi tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trờ lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyên thông có hiệu lực (ngày 10/8/2016).
III. HÔSƠTUYẺN DỤNG, ĐÓI TƯỢNG uu TIÊN VÀ LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức
Mỗi bộ Hồ sơ gồm các thành phần tài liệu sau:
- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục II; khai phiếu đăng ký dự tuyển theo hướng dẫn tại Phụ lục III kèm theo Thông báo này. Người dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký; phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quà tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Trường hợp văn bằng, bảng điểm là tiếng nước ngoài thì phải nộp kèm theo bản dịch sang tiếng Việt Nam.
- Đối với người dự tuyển là đối tượng ưu tiên tuyển dụng thì nộp thêm các giấy tờ theo quy định.
- 02 ảnh (cỡ 4cm X 6cm) đựng trong phong bì, ảnh chụp trong thời gian gần nhất từ 03 tháng tính đến thời điểm thông báo. Sau ảnh, người dự tuyển ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh.
*Lưu ý:
(*) Người dự tuyển không phải nộp: Giấy khảm sức khỏe, Sơ yểu lý lịch, Giấy khai sinh khi nộp hồ sơ dự tuyên (riêng trường hợp người dự tuyển là dân tôc thiểu số nộp bàn photo giấy khai sinh).
2. Hồ sơ trúng tuyển
Trường hợp trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Điều 17 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản ly viên chức.
3. Ưu tien trong tuyên dụng viên chức
Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Lưu y: Hô sơ ưu tiên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hêt hạn nhận hô sơ dự tuyển. Nếu thời điểm cấp sau thời điểm hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyên thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.
4. Lệ phi đăng kỷ dự tuyển
- Người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển nộp lệ phí dự tuyên là 500.000đ/người. (Nộp tại Phòng Tài chỉnh - Ke toán)
- Trường hợp không đủ điều dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, Nhà trường không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.
IV. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
(Bảng chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng theo Phụ lục I đính kèm)
V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
Hình thức tuyển dụng: xét tuyển
1. Vòng l
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tiếp tục tham dự vòng 2.
2. Vòng 2
- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
- Nội dung phỏng vấn: Các nội dung phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
- Điểm phỏng vấn: được tính theo thang điểm 100.
- Thời gian phỏng vấn: 30 phút.
- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ sơ
- Thời gian nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 20/10/2022 đến ngày 20/11/2022.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại, 126 Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội; ĐT liên hệ: 0988554606
Các hồ sơ liên quan tải tại đây
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây