Ban giám hiệu

Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Trung Sơn

Điện thoại: (04)33 532 503

Email: sonnt.ctet@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

ThS. Đặng Văn Tung

Email: tungdaotao@yahoo.com

Phó Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai

Email: maithanhctet@gmail.com

 

 

 

 

Share