Tin tuyển dụng

T5, 10/12/2017 - 17:18

Căn cứ Công văn số 9236/BCT-TCCB ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017