Khoa Lý luận chính trị-GDTC và QP

T3, 08/16/2016 - 16:54

Trước yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo, nguyên tắc “học đi đôi với hành” luôn được chú trọng tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại.