Các bậc học & ngành đào tạo

T5, 03/29/2018 - 21:10

 Chương trình đào tạo bậc sơ cấp nghề và bồi dưỡng ngắn hạn

T5, 03/29/2018 - 21:08

Chương trình đào tạo bậc Trung cấp nghề

 Ngoài đào tạo bậc cao đẳng nghề nhà trường cũng đào tạo trung cấp nghề bao gồm các chương trình

    1. Chương trình đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch.

T5, 03/29/2018 - 21:07

Chương trình đào tạo bậc Cao đẳng nghề 

 Nhà trường hiện đang đào tạo 12 chương trình cao đẳng nghề Ban hành kèm theo Quyết định số 185 /QĐ-CĐTM ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại :

T5, 03/29/2018 - 21:00

Chương trình đào tạo bậc Cao đẳng

 Năm học 2017 - 2018, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương Mại đang  đào tạo 9 ngành với 21 chuyên ngành bậc cao đẳng chính quy:

   1. Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học có 3 chương trình đào tạo chuyên ngành:

     - Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ hóa hữu cơ.