Quy chế đào tạo

 

CÁC QUY CHẾ ĐÀO TẠO

 

Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT: Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp

Tải về

Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH: Quy chế dạy nghề hệ chính quy

Tải về

 

CÁC QUY CHẾ QUẢN LÝ HSSV

 

Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT: Quy chế Học sinh, sinh viên

Tải về

Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT: Quy chế đánh giá điểm rèn luyện

Tải về

 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI

 

Nghị định số 86//2015/NĐ-CP: Quy định về thu và miễn, giảm học phí

Tải về

Thông tư liên tịch số 9 về hướng dẫn NĐ 86 của Chính Phủ

Tải về

Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT: Quy định về Học bổng khuyến khích học tập

Tải về

 

Share